پرتو اميد

دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی

1)     در کدامیک از نماهای رادیوگرافی foot محل ورود اشعه قاعده اولین متاتارس است ؟
الف) ابلیک داخلی ب) ابلیک خارجی ج) ابلیک 45 درجه د) AP
2)     کدام نمای اویلیک دنده ها، دنده های قدامی طرف راست را نشان می دهد ؟
الف) ابلیک راست PA  ب) ابلیک راست AP ج) ابلیک چپ PA د) ابلیک چپ AP
3)     در رادیوگرافی نیمرخ foot زاویه تیوب نسبت به کناره داخلی پا چند درجه است ؟
الف) 30  ب) 45  ج)60  د) 90
4)     میزان چرخش بدن در نمای RAO استخوان استرنوم چند درجه است ؟
الف) 5-10  ب) 10-15 ج) 15-20 د) 20-25
5)     کدامیک از رادیوگرافی های نمای دنده ای در پایان بازدم گرفته می شود ؟
الف ) AP دنده های تحتانی   ب) PA دنده های تحتانی  ج) اوبلیک دنده های تحتانی د) هرسه
6)     سانتر اشعه در نمای AP شانه کجاست ؟
الف) 2.5 cm پایین تر از زائده کوراکوئید  ب) 2.5 cm بالا تر از زائده آکرومیون ج) لبه داخلی اسکاپولا    د) لبه خارجی اسکاپولا
7)     در باریم انما در نمای RAO کدام قسمت بخوبی ارزیابی می شود ؟
الف ) خم کبدی ب) خم طحالی  ج) کولون نزولی د) کولون صعودی
8)     در آزمون Upper GI در کدام نما هوا در فوندوس و باریم در تنه و آنتروم می باشد ؟
الف ) RAO ب) LPO ج) Right Lateral  د) الف و ج
9)     در کدامیک از موارد زیر رادیوگرافی قلب و ریتین در وضعیت AP انجام می شود؟
الف) بزرگسالان         ب) اطفال زیر سن نشستن           ج) افراد مسن      د) اطفال بالای سن نشستن
10)     میزان مایل بودن در نمای RAO در آزمون Upper GI چند درجه است ؟
الف)30-40 ب) 40-50 ج) 50-60  د) 10-20
11)     در آزمون Upper GI در کدام نما باریم در فوندوس و آنتروم  و هوا در تنه می باشد ؟
الف ) RAO ب) LPO ج) AP   د) Right Lateral
12)     مهمترین هدف در نمای پرون در IVP کدامست ؟
الف) خارج ساختن کلیه ها از روی سایه کولون عرضی  ب) مطالعه ثلث دیستال حالبها ج) تعیین محل انسداد و بررسی طولی حالبها د) بررسی محل اتصال حالب به مثانه
13)     خلفی ترین سینوس کدام است ؟
الف)اتموئید  ب) اسفنوئید  ج) ماگزیلار  د) فرونتال
14)     در کدامیک از نماهای زیگوما تابش یکطرفه می باشد ؟
الف)ساب منتوورتیکال  ب) تاون ج) تانژنیتال د) tittering
15)     در کدام نما سطوح قدامی مچ دست بهتر ارزیابی می شود؟
الف) AP ابلیک  ب) PA ابلیک  ج)Carpal tunnel view  د) Carpal bridge view
16)     در کدامیک از نماهای زیر تابش اشعه بر روی گلابلا می باشد ؟
الف)ساب منتوورتیکال  ب) تاون ج) تانژنیتال د) titterng
17)     کدام گزینه در مورد دفکوگرافی صحیح است ؟
الف)نیاز به آمادگی قبلی دارد ب) پرتونگاری مقدماتی شامل ساده شکم AP می باشد ج) کلیشه اول در حال استراحت گرفته می شود   د) سولفات باریوم باید قوام خمیری داشته باشد
18)     در کدامیک از موارد زیر باریم انما منع انجام ندارد؟
الف)ولولوس سیگموید  ب) کولیت کاذب ج) بیوپسی اخیر روده  د) مگاکولون سمی
19)     در رادیوگرافی آگزیال مفصل آرنج سانتر اشعه بر روی کدام قسمت است ؟
الف)اپی کوندیل داخلی ب) اپی کوندیل خارجی  ج) بین اپی کوندیل ها د) 2.5 cm پایینتر از بین اپی کوندیل ها
20)     کدامیک از نقاط  زیر سانتر اشعه در نمای AP زانو است ؟
الف ) بین کوندیلهای تحتانی   ب) بین کوندیلهای فوقانی ج) زیر برجستگی پاتلا   د) بالای برجستگی پاتلا
21)     کدامیک از نماهای زیر جهت ارزیابی بیماری مادرزادی club foot می باشد ؟
الف ) Kite   ب) Kandle ج) هردو   د) هیچکدام
22)     میزان حجم ماده حاجب در بررسی VCUG کودک 4 ساله چند سی سی می باشد ؟
الف ) 150   ب) 100 ج) 120   د) 180
23)     در ارزیابی مالروتاسیون اولین نما در Upper GI چیست ؟
الف ) سوپاین   ب) پرون ج) لترال   د) اوبلیک
24)     میزان حجم ماده حاجب در بررسی باریم انمای کودک 1.5 ساله  با وزن 12 کیلو جهت ارزیابی هیرشپرونگ چند سی سی می باشد ؟
الف ) 150   ب) 100 ج) 120   د) 180
25)     تمرکز اشعه در نمای روبروی لگن کجاست ؟
الف ) حدفاصل بین خارهای خاصره قدامی  ب) حدفاصل بین خارخاصره قدامی و سمفیز
ج) حدفاصل بین خارهای خاصره خلفی  د) حدفاصل بین خار خاصره قدامی و ایسکیوم
26)     در نمای carpal tunnel کدام صحیح است ؟
الف ) رادیوگرافی بصورت اگزیال است  ب) زاویه ساعد نسبت به خط عمود 30-45 درجه است ج) اشعه بصورت محوری supero-inferior وارد کاست می شود د) هر سه
27)     در نمای caldwell :
الف) نمای 15 درجه بسمت پا در وضعیت PA می باشد
ب) نمای 15 درجه بسمت سر در وضعیت PA می باشد
ج) نمای 15 درجه بسمت سر در وضعیت AP می باشد
د) نمای 15 درجه بسمت پا در وضعیت AP می باشد
28)     در نمای Towne
الف) تابش آگزیال انجام می شود
ب) زائده کلینوئید خلفی قابل ارزیابی است
ج) هردو صحیح است
د) هیچکدام
29)     ولتاژ بالا در بیماران چاق
الف) نفوذ اشعه و کنتراست فیلم را زیاد می کند
ب) نفوذ اشعه و کنتراست فیلم را کم می کند
ج) نفوذ اشعه را زیاد و کنتراست فیلم را کم می کند
د) نفوذ اشعه را کم و کنتراست فیلم را زیاد می کند
30)     در چه نمایی بیمار دمر می خوابد، سر در وضعیت نیم رخ است و سوراخ گوش خارجی در مرکز بوکی، خط درون چشمی عمود بر سطح فیلم و خط AML بموازات محور عرضی فیلم می باشد ؟
الف ) Fuchs ب) Taylor ج) Cahoon   د) Chausse
31)     در نمای Rhese کدام ساختمان آناتومیک قالب ارزیابی نیست ؟
الف ) سینوس اتموئید قدامی ب) سینوس اتموئید خلفی ج) سینوس فرونتال د) سینوس ماگزیلا
32)     نمای تانژنیتال در ارزیابی قوس گونه مشابه کدامیک از نماهای زیر است ؟
الف ) Submentovertical   ب) Towne  ج) May  د) الف و ج
33)     مهمترین فااکتور در کنترل کردن دانسیته رادیوگرافی چیست ؟
الف) KVP ب) mAs ج) FFD د) هیچکدام
34)     جهت بدست اوردن اندازه واقعی از عضو مورد نظر FFD چقدر باید باشد؟
الف) 100-120cm ب) 120-150cm ج) 150-180cm د) کمتر از 100cm
35)     خطی که از بالای سوراخ گوش خارجی به لبه پایینی حدقه چشم وصل می شود چه نام دارد ؟
الف ) کانتاماتل ب) ویرشو ج) فوق چشمی د) درون چشمی
36)     سطحی که بدن را بدو قسمت بالایی و پایینی تقسیم می کند چه نام دارد ؟
الف )Transverse  ب) Coronal  ج) Sagital د) Longitudinal
37)     وضعیتی که سر بیمار 45-50 cm نسبت به سطح افقی بالا آمده، زانوها خم شده و به طرف بالا می آید چه نام دارد ؟
الف ) ترندلنبرگ ب) فولر ج) لیتوتومی د) ژنیکولوژی
38)     در اطفال جهت بررسی رادیولوژیک سن استخوانی کدام رادیوگرافی لازم است؟
الف ) AP مچ و دست چپ ب) PA مچ و دست چپ ج) AP مچ چپ د) PA مچ چپ
39)     شکستگی Colles
الف ) شکستگی انتهای تحتانی اولنا با جابجایی بسمت خلف
ب) شکستگی انتهای تحتانی اولنا با جابجایی بسمت قدام
ج) شکستگی انتهای تحتانی رادیوس با جابجایی بسمت قدام
د) شکستگی انتهای تحتانی رادیوس با جابجایی بسمت خلف
40)     در تصویربرداری از مفصل آتلانتواکسیپیتال در نمای لترال
الف ) سطح ساژیتال سروگردن عمود سطح فیلم است
ب) محل تابش اشعه 5/2 سانتی متر زیر و پشت سوراخ گوش خارجی است
ج) محل تابش اشعه 5/1 سانتی متر زیر و پشت سوراخ گوش خارجی است
د) هرسه
41)     در تابش left lateral decubitus بیمار باید
الف ) 10-15 دقیقه به پهلوی راست بخوابد
ب) 10-15 دقیقه به پهلوی چپ بخوابد
ج) 5-10 دقیقه به پهلوی راست بخوابد
د) 5-10 دقیقه به پهلوی چپ بخوابد
42)     در تصویربرداری از مفصل آتلانتواکسیپیتال در نمای لترال
الف ) سطح ساژیتال سروگردن عمود سطح فیلم است
ب) محل تابش اشعه 5/2 سانتی متر زیر و پشت سوراخ گوش خارجی است
ج) محل تابش اشعه 5/1 سانتی متر زیر و پشت سوراخ گوش خارجی است
د) هرسه
43)     در کدام یک از نماهای زیر نقطه تابش اشعه غضروف تیروئید است ؟
الف ) Lateral standing   ب) Ap-Oblique  ج) AP-Open mouth  د ) AP
44)     در بیماران مشکوک به شکستگی مهره های گردن ابتدا چه نمایی باید گرفت ؟
الف ) Cross table  ب) AP  ج) Lateral  د) Oblique
45)      در بیمارانی که مشکوک به شکستی مهره های گردنی بالایی هستند، کدام نما را نباید جهت ارزیابی اطلس و ادنتوئید انجام داد ؟
الف) AP   ب) PA  ج ) هردو  د) هیچکدام
46)     در روش اتوتوموگرافی کدام صحیح است ؟
الف ) هفت مهره گردنی روی فیلم با یک تابش دیده می شوند
ب) فک نحتانی بخوبی مشخص می شود
ج) اشعه مرکزی بر روی غضروف تیروئید است
د) میلی آمپر پایین و زمان تابش طولانی انتخاب می شود
47)     در کدامیک از نماهای زیر از ستون فقرات کمری، نمای سگ اسکاتی مشهود است ؟
الف ) AP  ب) لترال  ج) لترال در وضعیت extention  د) ابلیک
48)     جهت ارزیابی استخوانهای خاجی و دنبالچه در نمای AP :
الف ) تابش در زمان دم  ب) تابش در زمان بازدم  ج) تیوب باندازه 5-15 درجه بطرف پا می چرخد  د) هرسه
49)     اسپینا بیفیدا چیست ؟
الف ) اولین قسمت زوائد عرضی خاجی به L5 منصل می شود
ب) اولین قسمت خاجی با L5 بطور کامل متصل می شود.
ج) عدم اتصال قوس مهره ای
د) لغزش یا سورخوردگی مهره
50)     متد Ferguson جهت ارزیابی کدامیک از موارد زیر است ؟
الف ) اسکولیور ب) اسپینا بیفیدا ج) کیفوز د) spinal fusion
51)     در نمای Coalition
الف ) سانتر اشعه به طرف پاشنه پا می باشد ب) تیوب باندازه 45 درجه بطرف انگشتان پا می چرخد ج ) بیمار بوضعیت ایستاده روی میز رادیوگرافی قرار می گیرد  د) هرسه
52)     در هیستروسالپنگوگرافی کدتم صحیح است ؟
الف ) نقطه تابش اشعه 5 سانتیمتر بالاتر از سمفیز پوبیس است
ب) زمان مناسب جهت هیستروسالپنگوگرافی 8-12 روز پس از قاعدگی می باشد
ج) پرتونگاری در وضعیت روبرو از لگن می باسد
د) هرسه
53)     جهت ارزیابی سیگموئید در باریم انما کدام نما لازم است ؟
الف ) RAO  ب) RPO  ج) LAO  د) LPO 
54)     جهت ارزیابی خم طحالی کولون در باریم انما کدام نما لازم است ؟
الف ) RAO  ب) RPO  ج) LAO  د) LPO
55)     در ترانزیت روده کوچک اولین کلیشه در چه زمانی پس از بلع ماده حاجب گرفته می شود ؟
الف ) 5 دقیقه  ب) 10 دقیقه ج) 15 دقیقه د) 30 دقیقه
56)     در آزمون بلع باریم جهت ارزیابی رقلاکس نقطه تمرکز اشعه کجاست ؟
الف ) T5  ب) T8  ج)  T10  د) T12
57)     متد Wolf's جهت ارزیابی کدام بیماری مری می باشد ؟
الف ) فیستول  ب) رفلاکس  ج) فتق هیاتال  د) دیورتیکول
58)     در ترانزیت روده کوچک پس ازاولین کلیشه ، فواصل بین کلیشه ها چند دقیقه و ترجیحا د چه وضعیتی است ؟
الف ) 30 دقیقه-سوپاین  ب) 45 دقیقه-سوپاین ج) 30 دقیقه-پرون  د) 45 دقیقه-پرون
59)     در کدامیک از ازمونهای جهاز گوترشی نیازی به آمادگی بیمار نمی باشد ؟
الف ) باریم میل  ب) باریم سوالو ج) ترانزیت روده کوچک د) هیچکدام
60)     در ارزیابی کدام دندانها زاویه تیوب صفر درجه نسبت به سطح آرواره پاییمی می باشد ؟
الف ) دندانهای پیش فک بالا  ب) دندانهای آسیاب بزرگ فک بالا
ج) دندانهای پیش فک پایین  د) دندانهای آسیاب بزرگ فک پایین
61)     پوزیشن لازم جهت T-Tube Cholangiography کدام است ؟
الف ) LPO ب) RAO ج) RPO د) LAO
62)     متد میلر جهت ارزیابی کدام قسمت است ؟
الف ) سوراخ ژوگولار  ب) کانال هیپوگلوسال  ج) زائده استیولوئید  د) استخوان پتروس
63)     کدامیک از موارد زیر جزء معیارهای ارزشیابی نمای شولر می باشد ؟
الف ) سلولهای هوایی ماستوئید جلوی ناحیه پتروس باشد
ب) نواحی پتروس و ماستوئید در مرکز فیلم باشد
ج) TMJ پشت ناحیه پتروس باشد
د) هرسه
64)     در کدام روش سلولهای هوایی ماستوئید دیده می شود ؟
الف ) هنشن  ب) شولر ج) لیشوم   د) هر سه
65)     در رادیوگرافی لترال جمجمه کدامیک از سینویهایارانازال در قسمت تحتانی زین ترکی می باشد؟
الف ) اتموئید ب) اسفنوئید ج) ماگزیلا  د) فرونتال
66)     در رادیوگرافی لترال از آرنج سانتر اشعه کجاست ؟
الف ) اپی کوندیل داخلی ب) اپی کوندیل خارجی
ج) 5 سانتیمتر بالای اوله کرانون            د) 5 سانتیمتر زیر اوله کرانون
67)     در رادیوگرافی تاندون اینفرا اسپیناتوس سانتر اشعه کجاست ؟
1)     الف ) زائده کوراکوئید  ب) آکرومیون  ج) برجستگی کوچک استخوان بازو  د) برجستگی بزرگ استخوان بازو 
68)     کدام روش حپجهت از بین بردن تصاویر دنده ها در نمای روبرو از کتف بکار می رود ؟
الف ) کاهش MA  ب) افزایش MA ج) تنفس آهسته د) الف و ج
69)     در تکنیک short distance جهت تصویربرداری مفصل استرنوکلاویکولار کدام مورد صحیح است ؟
الف ) بیمار سوپاین می خوابد  ب) فاصله کانونی 5/37 سانتیمتر می باشد
ج) محل ورود اشعه پنجمین مهره پشتی است   د) هرسه
70)     در رادیوگرافی لترال پاشنه پا محل ورودی اشعه کدام قسمت می باشد ؟
الف ) پایینتر از قوزک خارجی ب ) پایینتر از قوزک داخلی
ج) بالاتر از قوزک خارجی  د) بالاتر از قوزک داخلی
71)     جهت ارزیابی دررفتگی کشکک ار کدام نما استفاده می کنیم ؟
الف ) آگزیال  ب) نیمرخ ج) Merchent د) الف و ج
72)     سطح ترانس پیلوریک :
الف ) سطحی که در حدفاصل بین فرورفتگی جناغ سینه و لبه بالایی سمفیز پوبیس است
ب) سطحی که در حدفاصل بین فرورفتگی جناغ سینه و ناف می باشد
ج)  سطحی که در حدفاصل بین فرورفتگی جناغ سینه و لبه تحتانی دنده ها است.
د)  هیچکدام
73)     جهت ارزیابی دنده گردنی کدام نما بکار می رود ؟
الف )PA  ب) PA-Oblique  ج) AP  د) Lateral
74)     جهت ارزیابی دنده گردنی کدام نما بکار می رود ؟
الف )PA  ب) PA-Oblique  ج) AP  د) Lateral
75)     جهت ارزیابی مفاصل دنده ای چرخش تیوب به چه میزانی است ؟
الف ) 10 درجه بطرف پا  ب) 20 درجه بطرف پا  ج) 10 درجه بطرف سر  د) 20 درجه بطرف سر
76)     متد Kovacs جهت ارزیابی سوراخ کدام مهره ها می باشد ؟
الف )L5-S1  ب) L4-L5  ج) L3-L4  د) T12-L1  
77)     نمای اختصاصی جهت ارزیابی انحنای کوچک معده در Upper GI series کدام است ؟
الف ) LPO  ب) RAO  ج) Lateral right position  د) AP
78)     جهت ارزیابی فتق هیاتوس در Upper GI seriesکدام نما استفاده می شود ؟
الف ) LPO  ب) RAO  ج) Lateral right position  د) AP
79)     میزان ماده حاجب جهت سیالوگرافی چه مقدار است ؟
الف) 1-2 سی سی ب) 3-4 سی سی ج) 5-6 سی سیس د ) 7-8 سی سی
80)     در نمای PA Lordotic زاویه بین سطح قدامی قفسه سینه و سطح عمودی فیلم چند درجه است ؟
الف )45  ب) 55 ج) 60 د) 35

 

 پاسخنامه